zapamatovat

Pravidla

Soutěžní kategorie a jejich obsah naleznete zde.

Přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se je bez výhrad dodržovat. Souhlasí také s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele této soutěže

Letošní 13. kolo soutěže pro studenty SŠ a ZŠ se bude konat od 4. dubna 2018 do 5. května 2018. Fotografie mohou být podány prostřednictvím Instagramu. Pro fotografie vložené přes Instagram je nutné použít tag #OlympusFotoAkademie18 a do popisku příspěvku napsat své jméno, uvést soutěžní kategorii (SŠ/ZŠ) + téma a název snímku, dále je také třeba sledovat Instagram @fotoaparat.cz. Bez těchto údajů nebude fotografie do soutěže zařazena. V soutěži může mít jeden soutěžící v každém tématu pouze 1 fotografii. Není přípustné soutěžit se snímky, které byly soutěžními snímky v minulých ročnících FotoAkademie. Je zakázané účastnit se soutěže pod několika různými profily vlastněné jednou osobou, v takovémto případě bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Každý soutěžící smí vkládat do soutěže pouze své vlastní fotografie (fotografie které sám vyfotografoval). V případě krádeže fotografie (vložení cizí fotografie), bude soutěžící vyřazen bez náhrady a všechny jím vložené soutěžní fotografie budou smazány a tato informace může být zveřejněna na internetových stránkách pořadatele.

Účastníkem soutěže se může stát pouze student či žák SŠ/ZŠ. Autor vybrané fotografie může být požádán o doložení dokladu studia. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osoby, které nejsou studenty ani žáky SŠ/ZŠ či jejich soutěžní fotografie považovat jako neplatné. Účastníkem soutěže v kategoriích středních škol může být pouze řádný student čtyřletého denního studia střední školy (nebo vyššího stupně víceletého gymnázia) v ČR s trvalým pobytem na území České republiky. Účastníkem soutěže v kategoriích základních škol může být pouze řádný žák 2. stupně základní školy (nebo nižšího stupně víceletého gymnázia) v ČR s trvalým pobytem na území České republiky.

Hodnocení: v kategoriích střední školy vybere komise 3 nejlepší fotografie z každého tématu zveřejněné na Instagramu pod tagem #OlympusFotoAkademie18. V kategoriích základní školy vybere komise 5 fotografií vložené prostřednictvím Instagramu pod tagem #OlympusFotoAkademie18

Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o rozdělení odměn.

Autor odměněné fotografie musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem fotografie. Musí mít tedy k dispozici originální nezmenšený snímek.

Vložením soutěžní fotografie do systému poskytuje autor fotografie pořadateli soutěže možnost použití vložené fotografie pro vlastní propagační či dokumentární účely na serverech www.fotoaparat.cz, www.fotoinstitut.cz, www.fotoakademie.cz, a www.facebook.com bez dalšího upozornění. Pořadatel se zavazuje, že právo na užívání fotografie nebude poskytnuto třetí straně s výjimkou vkládání na Facebook.

Provozovatel serverů www.fotoaparat.cz a www.fotoakademie.cz a hlavní organizátoři si vyhrazují právo smazat soutěžní fotografie, které neodpovídají požadavkům Soutěžních témat a rovněž Pravidlům soutěže. Dále si vyhrazují právo smazat soutěžní fotografie, které nesouhlasí s mravním kodexem České republiky. Zvláště fotografie, které se nepřijatelným způsobem dotýkají témat jako drogy či sex nejsou v soutěži povoleny. Ze soutěže budou bez upozornění vyřazeny fotografie, které obsahují prvky erotiky, pornografie, rasismu, násilí apod. Vyřazeny budou i snímky, které nepřijatelným způsobem snižují lidskou důstojnost a ohrožují obecně nepřijatelným způsobem mravnost. Pořadatelé si vyhrazují právo posoudit zařazení zaslané fotografie do kategorie. Rozhodnutí pořadatelů o vyřazení fotografie ze soutěže je konečné a není proti němu přípustné žádné odvolání.

Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na Internetu nebo na jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou a věcné výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

Pořadatel neodpovídá za ceny ztracené nebo poškozené při předávání. Ceny je možné převzít jen při oficiálním vyhlašování a předávání cen, jehož termín a místo konání bude oznámeno na serveru www.fotoakademie.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo zaměnit cenu za jiné ocenění stejné nebo vyšší hodnoty.

Výhry v soutěži jsou nepřevoditelné.

Provozovatelé serveru FotoAparát.cz se zavazují za žádných okolností neposkytnout osobní data třetím osobám a v maximální možné míře je chránit před zneužitím. Zpracování osobních dat je registrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00014774/001. Zaškrtnutím položky "Souhlasím s podmínkami uložení osobních data do databáze" potvrzujete dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas s uložením osobních dat do databáze registrovaných návštěvníků a souhlas s tím, že mohou být použity pro identifikaci příspěvků a pro přímý kontakt mezi provozovateli serveru, čtenáři a soutěžícími. Přihlášením do soutěže účastníci (resp. jejich zákonní zástupci) souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se je bez výhrad dodržovat. Souhlasí také s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele této soutěže.

Seznam vítězů a cen bude zveřejněn na serveru www.fotoaparat.cz, www.fotoakademie.cz.

Kompletní podmínky a pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.fotoakademie.cz.

Pořadatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit zveřejněním nových podmínek na webové stránce www.fotoaparat.cz nebo www.fotoakademie.cz. Pořadatel má právo z vážných důvodů soutěž zrušit. Například z důvodů vyšší moci, z důvodů odstoupení partnerů od soutěže nebo z důvodů spočívajících na vlastním uvážení. V takovém případě bude zrušení oznámeno na serveru www.fotoakademie.cz a sociálních sítích.

Napsal Jakub Súkeník, 3.11.2014